➥ 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici v sekci Informace webového rozhraní.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Koldům 1580, 436 01 Litvínov, adresa elektronické pošty shop@pekelec.com.

11.7. V případě jakýchkoliv nejasností způsobených strojovým překladem textů nás prosím pro bližší vysvětlení neváhejte kontaktovat na shop@pekelec.com.

V Litvínově dne 1. 3. 2019